Những điểm mới của Luật Thi đua khen thưởng 2022 so với hiện hành, GV nên biết

Đăng lúc: 06/10/2022 (GMT+7)

GDVN- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã bổ sung nhiều quy định về đối tượng, các trường hợp tiêu chuẩn, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Quốc hội ban hành ban hành Luật số 06/2022/QH15 Luật Thi đua, khen thưởng. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Luật này có rất nhiều điểm mới so với hiện hành, ảnh hướng đến việc xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong năm học cũng như quá trình phấn đấu của giáo viên.

Cùng so sánh những điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 so với hiện hành liên quan lĩnh vực giáo dục, giáo viên cùng nắm bắt để có định hướng thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Những điểm mới về hiệu lực, căn cứ xét thi đua khen thưởng

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 bổ sung các căn cứ, hình thức thi đua, khen thưởng có nhiều thay đổi so với hiện hành.

Nội dung

Quy định hiện hành

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022

Những điểm mới

Hiệu lực

Đến 31/12/2023

Từ 01/01/2024

 

Căn cứ xét thi đua

Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua:

a) Phong trào thi đua;

b) Đăng ký tham gia thi đua;

c) Thành tích thi đua;

d) Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

Căn cứ xét thi đua:

1. Phong trào thi đua.

2. Thành tích thi đua.

3. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

So với hiện hành đã bỏ đi căn cứ “Đăng ký tham gia thi đua”.

Căn cứ khen thưởng

Căn cứ xét khen thưởng:

a) Tiêu chuẩn khen thưởng;

b) Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích;

c) Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.

Căn cứ xét khen thưởng

1.Thành tích đạt được.

2.Tiêu chuẩn khen thưởng.

3. Điều kiện và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.

Bổ sung căn cứ khen thưởng dựa vào thành tích đạt được, điều kiện…lập được thành tích.

Các hình thức khen thưởng

Các hình thức khen thưởng gồm:

1. Huân chương;

2. Huy chương;

3. Danh hiệu vinh dự nhà nước;

4. "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước";

5. Kỷ niệm chương, Huy hiệu;

6. Bằng khen;

7. Giấy khen.

Hình thức khen thưởng

1. Huân chương.

2. Huy chương.

3. Danh hiệu vinh dự nhà nước.

4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

5. Kỷ niệm chương.

6. Bằng khen.

7. Giấy khen.

Bỏ hình thức khen thưởng “Huy hiệu”

Những điểm mới về các danh hiệu thi đua

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định: Chiến sĩ thi đua cơ sở phải đạt tiêu chuẩn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận, không bắt buộc phải có sáng kiến mới được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở như hiện hành.

Các danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cấp Bộ, ngành, tỉnh, toàn quốc cũng được quy định cụ thể hơn.

Sáng kiến kinh nghiệm cũng được cụ thể hóa trong từng danh hiệu.

Cụ thể như sau:

Nội dung

Quy định hiện hành

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022

Những điểm mới

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”

Tiêu chuẩn:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,…

c) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Tiêu chuẩn mới:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

b) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

Chỉ còn 2 tiêu chuẩn được tặng danh hiệu lao động tiên tiến (so với 4 ở Luật hiện hành).

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Tiêu chuẩn:

1. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu"Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến";

2. Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật…được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học…đơn vị công nhận

Tiêu chuẩn mới:

1. Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Bổ sung tiêu chuẩn để được xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trước đây bắt buộc phải có sáng kiến hoặc đề tài khoa học).

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Tiêu chuẩn mới:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Bổ sung thêm phải có sáng kiến hoặc đề tài khoa học có hiệu quả và nhân rộng trong Bộ, ngành, tỉnh.

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Tiêu chuẩn mới:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học,công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Bổ sung có sáng kiến hoặc đề tài khoa học cấp toàn quốc

Những điểm mới về khen thưởng trong Luật Thi đua, khen thưởng mới.

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã bổ sung nhiều quy định về đối tượng, các trường hợp tiêu chuẩn, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong từng trường hợp cụ thể.

Nội dung

Quy định hiện hành

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022

Những điểm mới

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Tiêu chuẩn:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đoàn thể trung ương;..

Tiêu chuẩn mới:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc được giải thưởng ở khu vực;

d) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo.

Sửa đổi tiêu chuẩn thành: Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Bộ, ngành)

Tiêu chuẩn:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đoàn thể trung ương;…

Tiêu chuẩn mới:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;

d) Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;

Bổ sung tiêu chuẩn cụ thể hơn: Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến hoặc 2 đề tài đạt phạm vi cấp cơ sở.

Trên đây là những điểm mới về thi đua, khen thưởng được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng 2022 liên quan các hình thức, danh hiệu thi đua, khen thưởng của giáo viên.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam
(Sưu tầm : https://giaoduc.net.vn/nhung-diem-moi-cua-luat-thi-dua-khen-thuong-2022-so-voi-hien-hanh-gv-nen-biet-post229914.gd)